+420 737 211 548 | objednavky@brased.cz POTŘEBUJETE PORADIT S OBJEDNÁVKOU? ZAVOLEJTE NÁM!
Vaše objednávka
 
Košík je prázdný.

Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč Plánovač podlah Plánovač vinylové podlahy Objectflor Plánovač podlahy Project Floors Konfigurátor podlah Forbo Flotex

Velkoobchod podlahy

DOVOZCE - VELKOOBCHOD PODLAHY (VINYLOVÉ PODLAHY, PVC PODLAHOVÉ KRYTINY, KOBERCE, KOBERCOVÉ ČTVERCE, ČISTÍCÍ KOBERCE A ČISTÍCÍ ZÓNY)

 

Jste architekt nebo projektant a hledáte vhodného dodavatele podlahových materiálů pro své stavby?

Chcete se stát velkoobchodním odběratelem podlahových krytin (vinylových podlah, koberců a PVC krytin) za nižší velkoobchodní ceny? Obraťte se na nás!

 

Pro registraci postupujte takto:

- zašlete dokumenty - výpis z OR, ŽL a pro plátce osvědčení o DPH na objednavky@brased.cz.

- pokud máte již i konkrétní zájem o některou podlahovinu či koberec, tak uveďte typ, množství. 

- po zaregistrování Vám budou zaslány obchodní podmínky a ceníky podlahovin a koberců

Do té doby nejsou rabatové podmínky sdělovány.

Kontaktní telefon pro velkoobchod: 737 211 546 (pracovní dny 7:00-16:00)

   

 

 


 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VELKOOBCHODNÍ ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o.

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů vydaných společností BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o., Škrobárenská 497/10, 617 00, Brno, IČO: 25327062, DIČ: CZ25327062. je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží a kontaktech s potenciálními klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

1) Co jsou to osobní údaje?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

 

2) Co je to zpracování osobních údajů?

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničen.

 

3) Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních údajů se to týká?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely

− plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb, nebo jednání směřujících k uzavření smlouvy

− dodržení našich zákonných povinností

− náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy)

S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy

− jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů

− rodné číslo, případně datum narození

− bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů

− adresa přípojného místa

− e-mailová adresa a telefonní číslo

− bankovní spojení

− IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete

− informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby

− údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte

− provozní a lokalizační údaje

 

4) Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

Pro zasílání informací o nových produktech, službách, soutěžích, marketingových akcích a jiných výhodách a slevách Váš souhlas potřebujeme

Tento souhlas je zcela dobrovolný a nemá vliv na plnění Vaší smlouvy

Pokud od Vás neobdržíme souhlas do 30 dní od 25. 5. 2018, automaticky souhlasíte s podmínkami

Souhlas je možné udělit písemně či elektronicky

Souhlas můžete kdykoliv odvolat

 

5) Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky

Vaše osobní údaje zpracováváme my, BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů  

Dále mají přístup k Vašim osobním údajům společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, které nám poskytují služby a montážní technické práce, pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívají, jsou tedy zpracovatelem osobních údajů 

 

6) Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)

Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

 

7) Jaká jsou má práva?

Právo na informace o zpracování

− pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže

Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz

− máte právo získat od společnosti BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím:

a) účel zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e) existence práva požadovat od společnosti BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

− zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti

– s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů.

− máte právo na to, aby společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, v případě, že:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

Právo vznést námitku

− námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy

− na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit

− bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul

Právo na přenositelnost údajů

− pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

Právo podat stížnost u ÚOOÚ

− pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem, kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125, www.uoou.cz

Právo na omezení zpracování

− v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

− zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní

Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

− toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

− v případě, že společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na poštou na adresu sídla společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. nebo na e-mailovou adresu objednávky@brased.cz

 

9) Soubory Cookie

Společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. používá soubory Cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.podlahy-brased.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka www.podlahy-brased.cz automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů. Účel užívání Cookies: Společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. používá soubory Cookie a podobné technologie k několika účelům, mezi které patří:

- Editace ‒ Společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. používá soubory Cookie k přizpůsobení obsahu a informací požadavkům uživatelů za účelem zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek.

- Diagnostika ‒ Společnost Společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. používá soubory Cookie za účelem diagnózy a opravy technických problémů nahlášených uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení.

- Analýza ‒ Společnost Společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. používá soubory Cookie a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu webové stránky www.podlahy-brased.cz

Cookie třetích stran: Na webové stránce www.podlahy-brased.cz mohou být také umístěny soubory Cookie třetích stran. Může se tak jednat například proto, že společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o. pověřila třetí stranu např. analýzou stránek.

Nastavení Cookie: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky.

Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.podlahy-brased.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookie na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

 

11) Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy objednávky@brased.cz nebo písemně na adrese BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o., Škrobárenská 497/10, 617 00, Brno.

×